eMeditace

Lekce 7 - višudhi a adžňa

Tato lekce se zaměřuje na další dvě centra subtilního systému, na višuddhi, centrum, které je u kořene krku, a adžňu, která je v hlavě přibližně na úrovni středu čela. Naše cesta k subtilním centrům se odehrává ve dvou směrech. První je zevnitř a druhá zvenčí. Zevnitř k tomu dochází spontánně během našich meditací, když se zjemňuje naše vědomí a postupně jemnost vědomí dostačuje k tomu, aby dokázala zachytit jemnost subtilního systému, tedy i našich center. Zároveň se však při meditacích něco skutečně děje, síla Kundaliní automaticky centra pročišťuje a kvality center se stávají výbavou naší bytosti – ve svém charakteru zaznamenáváme vyšší jistotu, posilují se vnitřní kvality.

Druhá cesta je zvenčí, během níž reflektujeme stav svých center, reflektujeme vzorce a charakter svého jednání a chování a snažíme se vědomě zamezit takovým reakcím či chování, která jsou v rozporu s vnitřní přirozeností našich center. O jejich přirozenosti se dovídáme v meditacích – díky svému jemnějšímu vědomí si postupně dokážeme uvědomit kvality některé z čaker. Druhou a minimálně v počátcích asi cestou častější je, že se během dne snažíme zaznamenat reakci našeho nitra na určité situace, na naše jednání a chování. Můžeme tak zaznamenat, že některé naše reakce mají přímý vliv na vjem vibrací v našich dlaních nebo uvnitř sebe. Pak je to na našem experimentování, až zjistíme, na co vibrace a náš jemný systém reaguje. No a pak, když to zjistíme, je na nás, zda máme sílu upravit naše jednání či chování, abychom nezatěžovali svůj jemný systém.

Jiný způsob zjištění je zeptat se někoho zkušenějšího. Například: při meditacích budeme opakovaně cítit hrubší vjemy v našem pravém ukazováčku. Někdo nám poradí, že to může být příliš agresivní řečí nebo jednáním vůči druhým.

Nebo se to můžeme dočíst v popisu jemného systému, který je uveden u jednotlivých center. Pak je opět na nás, abychom na to dali pozor při svém jednání s druhými a zjistili, zda tomu tak náhodou skutečně není. A v meditacích pak můžeme požádat Kundaliní: „Matko, vyčisti prosím moji višuddhi čakru. Dej rovnováhu mému jednání, nechť nezraňuji druhé svojí řečí.“

Levá část višuddhi čakry se blokuje, když si věčně dáváme něco za vinu. „To jsem udělal špatně, to se kvůli mně nepodařilo, to je moje vina …“ Místo toho je mnohem přínosnější sledovat své „fungování“ z pozice pozorovatele a z případné chyby se poučit. Určitá míra zablokovaní višuddhi čakry je například také zodpovědná za to, že v dlaních necítíme dobře vibrace či odrazy stavu center v prstech. Ze srdce požádejme mateřskou sílu Kundaliní, která je vždy připravena nám pomoci: „Matko Kundaliní, prosím, zbav mě pocitů viny.“

Pocity viny však nezatěžují pouze naše centrum višuddhi, ale také centrum uvnitř hlavy, adžňu. V její úrovni je totiž ukončena levá a pravá dráha jemného systému a všechna přetížení na úrovní jednotlivých center se ukládají do tohoto centra v hlavě. A pocity viny patří k velmi zarputilým zátěžím, které se sčítají s dalšími, a výsledkem jsou pak například bolesti hlavy. Prášky na bolest hlavy neřeší pochopitelně příčinu, jen stav nitra tlumí a činí snesitelnější pro náš nervový systém. Velice jednoduchým a účinným způsobem relaxace tohoto centra je přiložit pravou ruku na čelo a několikrát opakovat: „Odpouštím. Odpouštím sobě, odpouštím všem.“ Pokud se v hlavě opakuje představa, že toto přece odpustit nemůžu, požádejme Kundaliní: „Matko, prosím, nauč mne odpouštět.“

PÁTÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Páté centrum, Višuddhi, je umístěno v oblasti krku a ramen. Na fyzické úrovni mu odpovídá krční pletenec autonomního nervového systému (plexus cervicalis). Je odpovědné za dobrý stav našeho krku a hrdla, ramen, horních končetin, dále ústní dutiny, nosu či uší.

Stav tohoto centra se odráží především v naší komunikaci a vztazích s druhými lidmi. Páté centrum se stará o naši řeč. Nakolik je naše řeč srdečná, laskavá a milá, jak vyjadřuje rovnováhu naší osobnosti, to vše je dáno také stavem ostatních center. Lehkost, přívětivost a laskavost, se kterou komunikujeme nebo vyjadřujeme své myšlenky, pak odráží přímo stav pátého centra. Tato čakra se výrazně projevuje v mezilidských vztazích. Schopnost spolupracovat s druhými, navozovat pohodu a příjemnou atmosféru ve vztazích s okolím, to vše je závislé na jejím dobrém stavu. S tím souvisí také umění oceňovat druhé lidi a projevovat jim přirozenou úctu. Je-li toto centrum v pořádku, dokážeme se vyjadřovat s jemným humorem, který druhé nezraňuje a nestaví je do nepříjemných situací a stejným přívětivým způsobem se pak také chováme. Vztahy s ostatními jsou proto vyrovnané, založené na vzájemné úctě. To se týká i vztahu k věcem, kdy je možné mít radost z hezkých věcí, klidně i z těch, které patří jiným, a necítit přitom žárlivost či touhu je také sám vlastnit.

Páté centrum dále člověku umožňuje vnímat věci v patřičných souvislostech. S dobře fungující pátou čakrou dokážeme vnímat vlastní sounáležitost s ostatními lidmi. Díky tomu je možné překonat mnohé předsudky a bariéry v mezilidských vztazích, jako je rasismus, neúcta k jiné kultuře, k opačnému pohlaví, apod. Zároveň získáme také odpoutaný pohled na sebe sama. To je důležité pro schopnost sebereflexe a uvědomění si, jací skutečně jsme, co je v nás dobré a v čem se naopak můžeme zlepšit. Našemu rozvoji nepomůže, ani když se uvidíme přes růžové brýle, ani když v sobě vidíme pouze problémy. K rovnovážnému vývoji našeho jemného vědomí, našeho skutečného Já, je potřebný právě nezaujatý, odpoutaný pohled na sebe sama.

Schopnost rozlišování je další velice důležitá dovednost, kterou nám dává toto centrum. Je-li čakra v dobrém stavu, dokážeme se obvykle na základě zkušeností dobře rozhodnout mezi pravdivým a falešným. Snadno vnímáme druhé lidi takové, jací skutečně jsou. A pokud je páté centrum naplněno jemnou energií Kundaliní, pak se toto rozlišování děje okamžitě, a my ve svém nitru spontánně cítíme, zda je něco dobré či špatné. Velmi důležitým aspektem pátého centra je, že významně ovlivňuje naši schopnost fyzicky vnímat projevy jemné energie v rukou (nervová zakončení v dlaních a prstech patří nervům z krčního pletence).

Je-li páté centrum oslabené či poškozené, projeví se to hrubým, nevlídným a často zraňujícím způsobem vyjadřování, neuctivým až neslušným chováním vůči okolí. Takové chování, stejně jako zlost, žárlivost, ale také neustálé kritizování a stěžování si „na poměry“, zatěžuje a ničí mezilidské vztahy. Na fyzické úrovni se postižení páté čakry projevuje zdravotními obtížemi příslušných částí těla, jako jsou nachlazení či záněty horních cest dýchacích, nemoci uší, zubů, bolesti krční páteře či ztuhlost okolních svalů, apod. Zároveň je oslabená schopnost rozlišování a právě vnímání vibrací jemné energie. Příčinou poškození často bývají pocity viny, buď vlastní, nebo když je vytváříme v druhých, stejně jako arogance a hrubá mluva, kritizování, neustálé stěžování si či sarkasmus. Protože tato čakra do značné míry absorbuje energie z našeho okolí, odráží se v jejím stavu také to, v jakém prostředí se pohybujeme nebo jak na okolí působíme.

Pro čištění páté čakry je velmi účinné použití svíčky, jako vždy na levé straně centra. Toto centrum také uvolňuje pohled na modrou oblohu. Je pro něj dobrá sůl, proto pomáhá kloktání vlažnou slanou vodou. Je dobré nemluvit ani příliš málo, ani mnoho a vyhýbat se sarkasmu a hrubým výrazům. Protože je toto centrum velmi citlivé na chlad, je dobré jej vždy dobře chránit před prochladnutím. K samozřejmostem patří správná péče o chrup. Velmi příjemné a pro stav čakry přínosné jsou jemné masáže krčních a ramenních svalů.

Pro čištění páté čakry je velmi účinné použití svíčky, jako vždy na levé straně centra. Toto centrum také uvolňuje pohled na modrou oblohu. Je pro něj dobrá sůl, proto pomáhá kloktání vlažnou slanou vodou. Je dobré nemluvit ani příliš málo, ani mnoho a vyhýbat se sarkasmu a hrubým výrazům. Protože je toto centrum velmi citlivé na chlad, je dobré jej vždy dobře chránit před prochladnutím. K samozřejmostem patří správná péče o chrup. Velmi příjemné a pro stav čakry přínosné jsou jemné masáže krčních a ramenních svalů.

V meditacích se můžeme zaměřit na páté centrum a požádat svou energii Kundaliní:
„Prosím, dej mi schopnost odpoutaného pohledu na sebe i okolí.“
„Prosím, ať jsou mé vztahy s druhými vyrovnané, naplněné úctou. Nechť je má řeč příjemná.“
„Prosím, ať dokážu vnímat, že jsem součástí celku.“
„Nejsem ničím vinen.“

ŠESTÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Šesté energetické centrum, adžňa čakra se nachází v mozku, v úrovni středu čela. Na fyzické úrovni se jedná o oblast křížení optických nervů (chiasma opticum). Šestá čakra je úzce spjata s naší myslí, se všemi mentálními procesy a obsahem smyslového vnímání, nejvíce zrakových vjemů. Její základní funkcí je schopnost zbavit se nadbytečných myšlenek a dosáhnout stavu zklidnění mysli, bezmyšlenkového vědomí, které je podstatou meditace.

Šestá čakra je velmi jemnou strukturou. Je odpovědná za mnohé funkce našeho mozku, za fungování naší mysli. Zpracovává a vyhodnocuje podněty z našich smyslů, především zrakové vjemy. Je proto velice důležité, na co se díváme, čemu věnujeme svoji pozornost, neboť to přímo ovlivňuje stav adžňa čakry a celého našeho nitra. Například přemíra sledování televize a obrazovky počítače způsobují oslabování šesté čakry (a také našeho zraku), která se musí vypořádat jak se sledovanými obrazy, tak i s následnými mentálními projekcemi, uvádějícími naše vědomí do minulosti nebo budoucnosti. Negativní vjemy pak mají přímý vliv na stav našeho nitra.

Negativní vjemy pak mají přímý vliv na stav našeho nitra. V ádžňá čakře končí jak levá dráha, obsahují energii emocí a zážitků z minulosti, tak pravá dráha s energií mentální aktivity a plánování budoucnosti. Pokud nedochází k průběžnému vyrovnávání obou energetických drah a jejich relaxaci pomocí meditace, přebytečná energie z obou drah se v šestém centru hromadí, blokuje ho a zatěžuje náš vnitřní systém. Tato zátěž může být doprovázena bolestmi hlavy. Nejefektivnější relaxaci pro náš vnitřní systém a tedy i pro ádžňá čakru představuje proudící síla Kundaliní. Dokáže vyrovnávat a zklidňovat činnost levé i pravé energetické dráhy a na úrovni šestého centra se její působení projevuje zklidněním až zastavením neustálého toku myšlenek a dosažením bezmyšlenkového stavu. To se blahodárně projevuje nejen v tomto centru, ale i v celém ostatním energetickém systému (díky propojení šestého centra prostřednictvím levé, pravé a také střední dráhy se všemi ostatními centry).

Dokud mysl přemýšlí, je naše pozornost myšlenkami neustále upoutávána na minulé prožitky či budoucnost. Ve stavu bezmyšlenkového vědomí, který je podstatou meditace, jsme při plném, jasném vědomí, s úplně zachovalou sebekontrolou. Naše pozornost však není rušena myšlenkami a je zcela soustředěná v přítomném okamžiku. To nám umožňuje být v naprostém klidu, vnímat projevy jemné energie Kundaliní a těšit se vnitřním tichem. Neustálý tok myšlenek vede k únavě a vyčerpání našeho mozku. Proto při zklidnění mysli a dosažení stavu bezmyšlenkového vědomí dochází k významné psychické relaxaci. V mnoha vědeckých studiích byl potvrzen pozitivní vliv zklidnění mysli na duševní i fyzické zdraví. Stav přítomného okamžiku je navíc velice naplňující, protože je doprovázen tokem radosti z podstaty vlastního Já.

Stav sebereflexe, který umožňuje pátá čakra, se díky šesté čakře stává účinným, protože v bezmyšlenkovém stavu jakýkoli vnímaný problém našeho nitra, našeho chování nebo naší osobnosti je přenechán energii Kundaliní, která spontánně nachází a čistí podstatu problému. Takto jsou nejefektivněji napravovány problémy v našem chování a řeší se mentální, emocionální i fyzické dysfunkce.

Klíčovou schopností na úrovni šestého centra je odpouštění. Schopnost odpustit se stává automaticky silnější, když Kundaliní projde tímto centrem. Dokud se připoutáváme k vlastním představám o tom, jak nám kdo ublížil nebo nás poškodil, vytváříme si mentální projekce, které ve skutečnosti blokují a velice zatěžují toto centrum. Odpuštění znamená odpoutání se od těchto představ a mentálních projekcí, a představuje ve své podstatě zbavení se významné zátěže našeho nitra. Funguje stejně ve vztahu k ostatním lidem i k nám samotným. Vina, kterou si za něco dáváme, blokuje páté centrum a každá vina, kterou vůči sobě cítíme, zároveň zatěžuje šesté centrum. Odpuštění je tak řešením mnoha našich vnitřních i vnějších problémů.

Šesté centrum můžeme chránit tím, že se vyvarujeme pozorování negativních věcí a nadměrného sledování televize, počítačů či ostatních multimédií. Šestou čakru čistí pohled na přírodu, zemi, vodu, rostliny, stromy. Velmi prospěšné je světlo. Pohled do plamene svíčky během meditace podporuje dosažení bezmyšlenkového stavu. Sluneční paprsky, zvláště ráno, dobře působí jak při dopadu na naše čelo, tak na týl hlavy.

Během meditace můžeme několikrát zopakovat:
„Odpouštím. Odpouštím sobě a odpouštím všem.“
„Prosím, odpusť mi, čeho jsem se kdy dopustil proti svému vnitřnímu Já.“
„Prosím, ať dokážu být bez myšlenek.“

stoupání kundaliní

Audio meditace k první lekci

pro upevnění probuzení Kundaliní jsou připraveny doplňující meditace. Doporučujeme si je projít v průběhu několika dní a poté teprve přejít k druhé lekci.

Proč bych měl někomu odpustit něco, čím mě opravdu poškodil?

Můžeme se na to podívat z jiné strany. Co znamená, že poškodil Vás? Uškodil Vám fyzicky, duševně, finančně? Ve skutečnosti je Vaší podstatou velmi jemné vědomí, které vyživuje celou bytost. A té se není možné ničím dotknout. Jak se zmenší naše ztotožnění s vlastní hrubou představou o sobě, bude snazší zaujmout vůči sobě odpoutaný postoj a vnímat svoji osobu více z pozice svědka. Pak i odpuštění přijde samo jako přirozený princip, kterým svoji bytost chráníme, abychom se sami nepoškozovali – například lpěním na zášti vůči někomu, který nám, možná nechtěně, nějak ublížil.

Jak čistit svoji adžňu v přírodě?

Uvedli jsme již dříve, že s probuzenou silou Kundaliní na nás i příroda působí intenzivněji. Jemné principy elementů tak ještě efektivněji relaxují a pročišťují naši bytost. Jelikož je adžňa utvořena jemným principem světla, světlo ji také dokáže velmi dobře uvolňovat a čistit. Určitě není dobré se dívat přímo do slunce, ale obrátit se směrem ke slunci a nějakou chvíli nechat působit jeho světlo na naši přední adžňu je velmi příjemné. Je dobré si předtím několikrát zvednout Kundaliní (ať již jen s pozorností uvnitř nebo s podporou pohybem ruky), aby se naše vědomí zjemnilo a jemná úroveň světla mohla co nejlépe působit na naši adžňa čakru. Můžeme také vyzkoušet rozdíl mezi působením ranního a podvečerního světla – ráno se můžeme postavit ke slunci zády a nechat dopadat jeho paprsky na záď naší hlavy, v podvečer si pak stoupneme ke slunci čelem a necháme ho působit na naši přední adžňu. Třeba se nám podaří vnímat rozdíl. … Adžňu také uvolňuje pohled na zeleň louky nebo lesa.