eMeditace

Lekce 5 - muladhára a svadhistána čakra

Cíle lekce

Svůj jemný systém budeme postupně poznávat a uvědomovat si ho, jak se bude zjemňovat naše vědomí a zjemňovat zklidňovat naše pozornost. Věnujme čas během meditací upevňování stavu pozorovatele, stavu svědka. Lépe tak dokážeme ucítit sami v sobě principy jednotlivých center. Trénovat je to možné jednoduše: několikrát zvedneme Kundaliní na vrchol hlavy, položíme ruku na hlavu, pozornost máme tam, kde leží na vrcholku hlavy ruka. Ruku vrátíme do klína a pozorností zůstáváme na vrcholku hlavy. … Dále můžeme po chvíli zaměřit pozornost na spojnici mezi křížovou kostí a vrcholem hlavy. A jen ji pozorovat, jako svědek. Pro udržení pozornosti si můžeme pomáhat dechem. Při nádechu sledovat spojnici od křížové kosti vzhůru až po vrcholek hlavy. Při výdechu pozdržet pozornost na vrcholku.

Jestliže zpozorujeme, že se nás myšlenky pokouší někam odvést a zaujmout naši pozornost, otevřeme oči a sledujme plamen svíčky. Až se pozornost a vědomí bez myšlenek opět stabilizuje, zavřeme oči a pokračujme. Důležité je, aby byla vyrovnaná levá a pravá strana – to je základ naší vnitřní rovnováhy: pozorujme své dlaně. Pokud je rozdíl ve vjemech v levé a pravé dlani, náš jemný systém potřebuje vyrovnat. Cítíme-li teplejší vjemy v levé, je třeba vyživit levou stranu: levou necháme na koleni, pravou položíme nebo nasměřujeme k zemi. Pokud jsou teplejší vjemy v pravé dlani, necháme pravou ruku na koleni a levou ohneme v lokti směrem vzhůru, do prostoru. A pozorujeme z vrcholku hlavy jako pozorovatel z rozhledny. Pozorujeme vjemy v dlaních … můžeme pozorovat, co se děje mezi rukou položenou na zem a zemí. Možná budeme vnímat odtékání zatěžující energie do země … jen to pozorujme, jako svědek. Co ucítíme, to ucítíme. Nesnažme si žádný tok mezi námi a zemí představovat. Můžeme samozřejmě vyjádřit své přání – něco ve smyslu – „Matko Země, přenechávám ti vše, co do mého nitra nepatří“ … a pozorujeme, jako svědek bez toho, abychom do toho zapojovali svoji mysl nějakými představami.

Stejně tak můžeme pozornost zaměřovat do jednotlivých center a nechat Kundaliní, aby centra aktivovala a regenerovala. Nepokoušíme si centra představovat, jen do daného místa vložíme pozornost a necháme ji tam volně vloženou. Můžeme tedy po vyrovnání levé a pravé strany opět vrátit zcela pozornost na vrchol hlavy. Na chvíli ji tam jen volně vložit. Tento stav samotný má velice blahodárné účinky na celou naši bytost. Po chvíli zaměříme pozornost kousek nad místo, kde sedíme. Někde tam je první centrum. Možná tam ucítíme něco jako shluk energie nebo pohyb energie … ale opět si nic nesnažíme představovat. Mnohem cennější je, abychom udrželi stav pozorovatele. Můžeme samozřejmě opět vyjádřit přání … např. „Matko, vyživ, prosím, moji bytost moudrostí“ … „Naplň moji bytost čistotou“ … „Nechť mohu vnímat sílu kořenů mé subtilní bytosti“.

Obdobně je to možné udělat s dalšími centry. V lekcích jsme seřadili centra po dvou, ale v meditacích je možné projít celé nitro zespodu nahoru, a pokud jsme v některém místě vnímavější, můžeme tam chvíli s pozorností zůstat. Je také možné postupně zkoušet vnímat stav center dlaní pravé ruky před tělem. Ucítíme-li v některém místě vjem tepla nebo brnění, přiložíme tam dlaň a můžeme vyjádřit přání vůči Kundaliní – něco jako „Matko Kundaliní, prosím, vyčisti toto mé centrum, vyčisti toto místo mého jemného systému“. V meditacích můžete také vnímat vliv elementu země na první centrum a vliv elementu ohně na druhé centrum, jak je to uvedeno ve vedených video či audio meditacích.

PRVNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM

První centrum (čakra) představuje základ celého subtilního systému. Nazývá se muladhára. V sanskritu toto slovo znamená kořen (múla) a opora (dhára). Přirovnáme-li celý energetický sys-tém k živoucímu stromu, pak první čakra tvoří kořeny, které naši bytost upevňují a dodávají nám výživu. Silné a zdravé první centrum je podmínkou rozvoje celého energetického systému. Poskytu-je oporu pro vzestup energie Kundaliní a jeho stav určuje, jak silně Kundaliní dokáže stoupat a vyži-vovat celou naši bytost. Na stavu tohoto centra pak závisí také stav ostatních čaker.

Fyzicky je první čakra umístěna v úrovni pánevního nervového pletence, mezi pánevními kostmi, několik centimetrů nad místem, kde sedíme. Kontroluje přísun jemné energie do tohoto nervového pletence a souvisejících fyzických oblastí. Řídí vylučování a pohlavní orgány.

Toto centrum je zdrojem celé řady důležitých vlastností, jako je nevinnost, cudnost, moudrost, spontaneita, přirozená a čistá radost. Kvality této čakry si můžeme dokonale uvědomit ve společ-nosti malého dítěte. Dítě díky své nevinnosti dokáže být neustále v přítomnosti, umí se radovat, a také spontánně rozdávat radost svému okolí. V pozdějším věku a dospělosti více přemýšlíme a jsme neustále vystavováni různým negativním vlivům okolí. Ztrácíme částečně svou nevinnost a naše první čakra může být oslabená. Porušuje ji zejména nezodpovědné sexuální chování, promis-kuita a různé extrémy, fanatismus či nemorálnost. Protože je první centrum propojeno s šestou čakrou, mohou toto centrum oslabovat i různé nečisté představy či vjemy z okolí, které nejsou v souladu s vnitřní cudností a nevinností.

Oslabené první centrum se může projevovat nejrůznějšími způsoby. Patří k nim špatný smysl pro orientaci, zapomnětlivost, ztráta sebedůvěry či spontánnosti, nevyrovnanost. Oslabená mulad-hára nemůže správně podporovat vzestup Kundaliní, což se projeví obtížemi při meditaci. S poškozením muladháry jsou spojovány také některé závažné a nevyléčitelné nemoci, například některá autoimunitní onemocnění, nebo různé mentální problémy.

Protože v dnešním světě bývá tato čakra poškozená velmi často, je třeba se jí pečlivě a trpělivě věnovat. Důležité je, že tuto čakru není možné zcela zničit. Aspekty první čakry jsou nedílnou sou-částí naší bytosti. Svým nevhodným chováním je můžeme pouze potlačit, nikoli zcela odstranit. S pomocí Kundaliní je tedy vždy možné tuto čakru znovu vyčistit a uzdravit. Doporučujeme se na ni zaměřovat v každé meditaci. Kromě vlastní meditace je pro čištění múladháry velice příznivé pů-sobení elementu země. Elementu země a celá příroda v sobě také nesou nevinnost.

Relaxují náš subtilní systém již před probuzením Kundaliní, proto se lidé v přírodě cítí dobře. Po probuzení Kundaliní element země významně podporuje čištění jemného energetického systému a pobyt v přírodě je pro náš subtilní systém za současného působení Kundaliní velice blahodárný. Meditace v přírodě jsou vítaným zpestřením. Nicméně spojení s elementem země lze vnímat i do-ma. Můžete zkusit meditaci s pozorností na elementu země s pomocí audionahrávky vedené medi-tace.

K obecným zásadám pro posílení této čakry patří, že udržujeme svoji pozornost více na přírod-ních věcech (na zemi, nebi, trávě, apod.) než na věcech materiálních. Pomáhá také, když jíme mé-ně červeného masa, které tuto čakru dráždí. Je dobré si v rámci obecné úcty k druhým rozvinout vztahy k osobám opačného pohlaví naplněné cudností, nevnímat je jako sexuální objekty.

Ve svých meditacích můžeme posílit muladháru následnými přáními:
„Matko, prosím, učiň mne nevinným.“
„Matko, prosím, rozviň ve mně sílu nevinnosti.“
„Matko, prosím, dej mi moudrost.“
„Matko, prosím, vyčisti moji muladháru.“

DRUHÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Druhé centrum leží v oblasti našeho podbřišku a jmenuje se svadhistána čakra. Z fyzického hle-diska mu odpovídá aortální pletenec autonomního nervového systému. Toto centrum je úzce spjato s třetí čakrou. Řídí funkce slinivky břišní a dělohy a společně s třetím centrem také játra, ledviny a slezinu. Na jemné energetické úrovni tvoří tato čakra základ pro pravou energetickou dráhu a má další důležité funkce, které se liší pro levou a pravou část čakry.

Hlavním principem levé části druhé čakry je čisté přání. Toto přání obsahuje touhu dokonale poznat sám sebe i skutečnost kolem nás, touhu rozvíjet své kvality a možnosti, přání dosáhnout vyšší duchovní úrovně. Máme-li toto čisté přání, může se v nás aktivovat energie Kundaliní a s její pomocí skrze meditaci postupně získáváme absolutní vědění o sobě i světě kolem nás, které je zcela objektivní, nezkreslené našimi myšlenkovými koncepty, našimi předsudky či připoutanostmi.

Pravá část druhé čakry dává sílu lidské tvořivosti a smysl pro estetiku. Lidé s nadáním pro hudbu, malování, tanec, poezii či jiné tvůrčí činnosti čerpají své schopnosti z energie tohoto centra. Po probuzení síly Kundaliní se posílením tohoto centra v každém člověku rozvíjí schopnost získat radost z umění a rozpoznat díla se skutečnou hodnotou od těch, která mohou být sice populární, ale uměleckou hodnotu nemají. Zároveň se rozvíjí také vlastní tvořivost a člověk v sobě nezřídka dokáže odhalit talenty, o kterých dříve neměl ani tušení.

Čakra svadhistána nám také umožňuje intuitivní vnímání. Intuice je schopnost našeho vědomí uvědomovat si skutečnosti, které nepochází z naší okamžité vědomé zkušenosti, ale jsou založeny na širších souvislostech různě propojených dějů a jevů uložených v naší paměti či podvědomí. Po probuzení Kundaliní je snazší rozpoznat intuitivní vjemy a lépe jim naslouchat. Tato schopnost se postupně ještě více rozvíjí.

Nakonec možná to nedůležitější. Svadhistána utváří předpoklady pro fungování naší pozornosti. Pozornost je základní kvalitou našeho vědomí. Abychom si mohli uvědomit jakoukoli věc, pocit, vjem či myšlenku, musíme mít na ní pozornost. Bez ní do našeho vědomí nemůže nic proniknout. Máme-li dobrou kontrolu nad svojí pozorností, dokážeme dobře ovládat, co se dostává do našeho vědomí a tím i to, jaké enregie na nás zvnějšou působí. Soustředěnou pozornost potřebujeme, chceme-li se něco naučit nebo něco udělat. Klidná a uvolněná pozornost je nezbytným předpokladem vstupu do meditace.

Svadhistána je poškozována spiritismem a černou magií, falešnými učeními a mistry (guruy) a falešným věděním. Zatěžuje a vyčerpává ji přílišná aktivita pravé strany, zejména přemýšlení a přehnané plánování. Oslabuje ji také podlézavost, hněv, fanatismus, egoismus a dominování druhým. Poškozují ji alkohol a drogy, ale také špatné stravovací návyky, zatěžující játra.

Čištění svadhistány napomáhá element ohně a vody. Cítíme-li problémy v této čakře, můžeme dělat otáčky (ve směru hodinových ručiček při pohledu zepředu) pravou rukou v rozsahu celé čakry. Při čistění levé strany druhé čakry můžeme otáčky provádět svíčkou drženou v pravé ruce v místě levého podbřišku. Ještě silněji působí, když svíčku postavíme i za sebe do úrovně svadhistány na levé straně těla.

Element vody můžeme použít buď v přírodě, v potoku nebo řece, nebo doma při tzv. koupeli nohou. Do nádoby napustíme vodu a nasypeme trochu soli. Pro čištění levé strany používáme vodu teplou, pro pravou stranu chladnou. Univerzální je voda vlažná. Do vody vložíme svá chodidla, zavřeme oči a několik minut meditujeme. Po nějaké době je možné cítit, že voda již vstřebala maximum horkosti z našich nohou. Chodidla vyndáme, nad nádobou opláchneme a osušíme. Vodu z nádoby pak vylejeme do toalety, aniž bychom se do ní dívali. Toto čištění je velmi účinné a je vhodné jej provádět pravidelně.

Čištění svíčkou a koupel nohou můžete vyzkoušet s pomocí audionahrávky. Pro posílení pravé strany druhé čakry také hodné pomáhá, když necháme vodu ve vhodné nádobě zmrznout a led pak na chvíli přiložíme na pravou stranu podbřišku či ve stejné úrovni zezadu.

V meditacích můžeme žádat:
„Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“
„Matko, prosím, zbav mne myšlenek.“
„Matko, prosím, upevni moji pozornost na duchovní podstatě mé bytosti.“

Meditace s čištěním pomocí elementu země
Meditace s čištěním pomocí elementu ohně

V této sekci můžete a nemusíte ohodnotit sám sebe.

Zaměřuji pozornost dovnitř, ale nemám pocit, že tam něco cítím.

Proto je důležité rozvíjet stav pozorovatele, abychom neměli tendenci si něco představovat, když se nám zdá, že nic necítíme. Naše jemné já tu komunikaci v jemném systému reflektuje, jen naše vědomí potřebuje čas, aby se naladilo na tu jemnost, na tu subtilní úroveň, na které Kundaliní v našem subtilním systému pracuje. Ale již tím, že pozornost na tu jemnou úroveň zaměřujeme, už to pomáhá, že se naše pozornost zjemňuje. Zpočátku bude nejspíš mnohem snazší ucítit stav vlastních center v jednotlivých prstech. Také to pomáhá, aby se naše pozornost a vědomí zjemňovaly.

Těžko si dokážu něco představit pod spojením „čisté přání“.

Naše obvyklá přání máme proto, abychom udržovali při životě „svého člověka“ (chceme jít, pít), dále chceme mít střechu nad hlavou, práci, možná postavení, nejspíš i přátele, také uznání druhých, někdo si přeje mít stále novější podobu něčeho, co je pro něj důležité … apod. … udržujeme svoji pozornost v zajetí přání, která si plníme nebo se snažíme směřovat k jejich naplnění, abychom pak nalézali nová přání, která by opět udržovala celý kolotoč v běhu. Na rozdíl od těchto přání čisté přání nevytváří v mysli tlak na nová přání, protože jeho naplňováním se zaplňuje naše vědomí úplností vlastního Já, našeho nejjemnějšího vědomí. Proto je přání po dosažení stavu vlastního Já nazýváno jako čisté přání.

Příroda působí na člověka blahodárně a mnozí lidé to vnímají a chodí do přírody rádi. Změní se něco, když v přírodě navíc meditujeme?

Elementy obsažené v přírodě působí na člověka vždy. Když jsou však centra působením Kundaliní do nějaké míry otevřená a zjemněná, začíná na ně působit ještě subtilnější úroveň elementů a pročišťování center je nesrovnatelně účinnější. Centra jsou totiž vystavěna ze subtilní úrovně elementů, a když pak na ně, na centra, může působit subtilnost elementů přírody, setkává se působení Kundaliní s podpůrným efektem elementů obsažených v přírodě. Je příjemné si k tomu vypěstovat citlivost. Když je to možné, ráno na boso vyjít ven a vnímat element země. Dát pozornost na Kundaliní, zvednout si ji až na vrchol hlavy, případně udělat ochranu jemného systému, bandhan, a v duchu nebo i nahlas si říct: „Děkuji, že na tobě, Matko Země, mohu stát. Přenechávám ti vše, co zatěžuje můj jemný systém, mé nitro.“ A ve stavu pozorovatele vnímáme a necháme element země působit.