eMeditace

Lekce 4 - střední energetická dráha a jemná vnitřní energie Kundaliní

Jak bylo řečeno v úvodním videu k této lekci, upevňování Kundaliní v naší bytosti je evolučním procesem. Je velmi zajímavé si to uvědomit: že se naše bytost dále rozvíjí a že vývoj na cestě zjemňování našeho vědomí při uvědomování si mnohem subtilnějších úrovní naší bytosti má obdobu evolučního procesu. Ten probíhá v naší střední dráze jemného systému přes jednotlivá energetická centra. Na každé úrovni se systém něčím dalším obohacuje. Nyní vývoj dospěl až do úrovně posledního centra na vrcholku hlavy, což na jedné straně umožňuje vědomou zkušenost celku, na druhé uvědomění si stavu součástí jemného systému a vědomou spolupráci s Kundaliní a jemným systémem při jeho pročištění za současného příznivého vlivu na všechny úrovně naší bytosti.

Pokud nic nevnímáte položtě si ještě jednou pravou ruku na čelo a pokuste se odpustit. Čvičení můžete kdykoliv opakovat nebo si vyzkoušejte Audio meditace které jsou vytvořeny na upevnení meditačního stavu

Velice důležitá je její mateřská povaha. Naše bytost je pro Kundaliní dítětem, o které se mateřsky stará. Je to v ní zabudované. Ten vztah je takto dán. Člověk má samozřejmě svobodu. To je jeden ze základních principů. Ani Kundaliní tento princip nepřekračuje. Čeká na naše přání.

Pokud si přejeme její probuzení, její posilování a nabytí skutečného místa v naší bytosti, dá nám za to zúplnění naší bytosti až do samotné úrovně uvědomění si své nejjemnější podstaty, svého vlastního Já. Součástí toho je zmíněná regenerace celé naší bytosti ve všech jejích rozměrech, ve fungování fyzické, emocionální a mentální stránky člověka a zdraví ve všech těchto oblastech.

Jelikož má Kundaliní v sobě uloženy principy, na jejichž základě je utvořena i lidská bytost, je postupné její objevování zároveň poznáváním sebe sama. Na počátku našeho meditování jde tedy o to, navázat s Kundaliní spojení, navázat s ní vztah. Jak půjdeme my za ní, ona nám půjde naproti. A protože vnímá a reaguje na naše přání, můžeme během meditací vyjádřit různě formulovaná přání, abychom ji vnímali. Jde o to, abychom s ní nalezli vztah každý sám. Proto můžeme využít vlastní nápady a inspiraci, jak ji oslovovat, jak spojení s ní upevňovat.

Začít se dá jednoduše. Položit zezadu ruku na křížovou kost: „Matko Kundaliní, prosím, přeji si tě vnímat.“ A pozorovat. Pomalu zvednout zepředu pravou ruku před tělem, pozorností sledovat při stoupání ruky oblast páteře až po vrchol hlavy. Několikrát je to možné zopakovat. Upevnit pozornost na vrcholu hlavy a chvíli pozorovat spojnici mezi křížovou kostí a vrcholem hlavy. „Matko Kundaliní, přeji si tě vnímat. Přeji si vnímat tvoji podstatu. Zjemni, prosím, mé vědomí, abych tě mohl vnímat.“

Střední energetická dráha a jemná vnitřní energie Kundaliní

V minulé lekci jste získali základní poznatky o levé a pravé energetické dráze jemného energetického systému a jednoduchých technikách, které pomáhají tyto dráhy vnímat, vyrovnávat a čistit. Aby byla informace o fungování energetických drah kompletní, je třeba se ještě zmínit o střední dráze a jejím významu. Dále se dozvíte o Kundaliní, jemné vnitřní energii, kterou jsme aktivovali již během úvodní meditace v první lekci, a která má zcela zásadní význam pro meditaci, pro vnímání i zlepšování stavu našeho energetického systému.

Střední energetická dráha

Již víme, že nedílnou součástí jemného energetického systému, ukrytého v našem těle, jsou speciální energetické dráhy (nádí), které propojují jednotlivá energetická centra (čakry) a mají své specifické a nezastupitelné funkce a kvality. Levá energetická dráha dodává jemnou energii pro citovou stránku naší bytosti, řídí náš vztah k sobě samým. Pravá dráha řídí aktivní činnost a myšlení, odpovídá za náš vztah a chování k našemu okolí. Pro správnou činnost celého jemného energetického systému je velmi důležité, aby všechny dráhy zůstávaly zdravé a silné a byly ve vzájemné rovnováze. Udržet tuto rovnováhu není možné, pokud správně nefunguje střední dráha. Ta představuje protipól pro levou a pravou dráhu, vyrovnává jejich činnost a dodává stabilitu celému systému.

Střední energetická dráha začíná na úrovni křížové kosti, v místě, kde je uložena energie Kundaliní, a probíhá středem energetického systému, uvnitř páteře a míchy, v mozku přes limbický systém až na vrchol hlavy do oblasti tzv. velké fontanely (oblast, kde se stýkají jednotlivé části lebky, která je u malých dětí po narození volná a měkká). Zatímco levá a pravá dráha se vzájemně kříží a končí na úrovni šestého centra v mozku, střední dráha jako jediná prochází celým systémem a dosahuje až do nejvyššího, sedmého energetického centra.

Levou a pravou dráhu na fyzické úrovni představuje sympatický nervový systém, střední dráze odpovídá parasympatický systém. Na fyzické úrovni sympatický systém aktivuje náš organizmus a zvyšuje jeho celkový výkon. Tím však také vyčerpává jeho zdroje a vede k únavě. Parasympatický systém naopak zklidňuje a relaxuje. Velmi podobně to funguje i na úrovni energetických drah. Levá a pravá dráha pro své funkce využívají energii z jednotlivých energetických center.

Pokud nejsou ve vzájemné rovnováze, může snadno dojít k vyčerpání až poškození jednotlivých center. Střední dráha vyrovnává činnost ostatních drah a jednotlivá centra naopak uvolňuje, snižuje jejich zatížení a poskytuje jim podporu.

Střední dráhou proudí jemná vyživující energie Kundaliní, od křížobé kosti až na vrchol hlavy, kde se napojuje ne jemnou univerzální sílu, přítomnou v celé přírodě, v celém vesmíru. Spojení s touto energií umožňuje posílení vlastních energetických center a obnovení vnitřní síly organizmu. Střední dráha slouží k udržování vnitřní rovnováhy a napomáhá přirozenému a komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Umožňuje lépe porozumět vlastnímu nitru, zjemnit vědomí, rozvíjet charakter a prohlubovat sebepoznání. Za standardních podmínek však střední dráha nebývá zcela volná a obvykle není dost silná, aby vyrovnala působení levé a pravé dráhy. Proto dochází k rozvoji nerovnováhy drah a blokád energetických center. Kromě vnějších vlivů to může souviset také s faktem, že parasympatický systém není rovnoměrně zastoupený podél celé páteře. Aby se mohla celá střední dráha propojit a začít správně plnit své funkce v rámci celého energetického systému, je nutné nejprve aktivovat jemnou vnitřní energii Kundaliní.


Kundaliní

Kundaliní je velice jemná energie uložená v křížové kosti, na spodním konci páteře. Je přítomna od narození v každém člověku, avšak v neaktivním stavu. Po své aktivaci začně proudit střední energetickou dráhou až na vrchol hlavy, kde zajišťuje spojení s jemnou univerzální energií. Sanskrtský termín „jóga“ označuje právě toto spojení individuální vnitřní energie Kundaliní s univerzální energií celé přírody. Aktivace Kundaliní a dosažení stavu spojení s univerzální energií kolem nás bylo po staletí cílem mnohých meditačních či duchovních nauk. Je přímo či nepřímo popisováno v celé řadě knih či spisů napříč kulturami celého světa. Tatáž jemná vnitřní energie je ve starobylých textech jihovýchodní Asie označována jako Kundaliní, v Číně je zase společně s univerzální energií pojmenována Tao, v Jižní Americe se o ní píše pod jménem Queatzcoatl, atd. Není však neznámá ani na našem evropském kontinentu, zmínky o ní můžeme dohledat třeba v antickém Řecku, na Ukrajině, její symboly jsou znázorněny na mnohých uměleckých dílech po celé Evropě.

Kundaliní je ve svých účincích zcela unikátní. Po své aktivaci prochází celým energetickým systémem, reflektuje jeho stav a začíná ho napravovat. Obsahuje v sobě neporušenou matrici funkcí jednotlivých center, s níž srovnává jejich skutečný stav, a postupně odstraňuje případné odchylky, blokády a poškození. Toto působení Kundaliní má velmi jemný, mateřský charakter, protože zátěž při odstraňování vnitřních blokád nepřenáší na nás, ale rozpouští ji sama v sobě. Zároveň jednotlivým centrům dodává energii, uvolňuje je a upevňuje jejich přirozené kvality. Po své aktivaci Kundaliní propojuje a posiluje střední energetickou dráhu a napomáhá tím k dosažení rovnováhy celého energetického systému.

Aktivace energie Kundaliní je zcela spontánní proces. Je možné ji přirovnat k probuzení semene stromu nebo rostliny. V obou případech vše pracuje samovolně, bez nutnosti dalšího zásahu zvenčí, je ovšem třeba nejprve vytvořit příznivé podmínky. Základní a zcela zásadní podmínkou pro aktivaci Kundaliní je svobodné přání jednotlivce. Není možné si probuzení Kundaliní jakkoli vynutit či zmanipulovat. Jejím prvotním principem je, že se chová jako mateřská síla, tedy že respektuje naši svobodu, a zároveň se vždy snaží o náš nejlepší prospěch. Pokud jedinec má v sobě přání po zlepšení sebe sama, přání být lepším člověkem, přání celkového růstu a rozvoje své bytosti, jeho Kundaliní se může aktivovat. Nejsou zapotřebí žádné další speciální znalosti či zkušenosti, protože Kundaliní sama v sobě obsahuje vše, co je k vlastní aktivaci

Již při prvotní aktivaci může Kundaliní projít celým energetickým systémem a vzestoupit až na vrchol hlavy, kde projde posledním centrem a spojí se s univerzální energií, která je všude kolem nás. Tím zároveň dochází k zesílení propojení energetického systému s centrálním nervovým systémem, díky kterému je možné začít bezprostředně smyslově vnímat proudění této jemné energie. Intenzita tohoto prožitku je individuální, je závislá na aktuálním celkovém stavu energetického systému a vědomí. S postupným dalším působením Kundaliní během pravidelných meditací dochází k čištění a vyrovnávání celého systému a zjemňování vědomí, proto se postupně schopnost vnímání jemné energie zlepšuje. Člověk tak získává možnost přesně poznat stav svého energetického systému a jeho jednotlivých součástí a vyhodnocovat vliv svého chování, postojů a jednání na tento systém. Může tedy vnímat problémy svého nitra i jejich příčiny. Vlastní působení Kundaliní na jednotlivá centra a dráhy navíc přímo vede k postupnému odstraňování všech problémů a nabízí tím také možnost přímé nápravy a léčby. Díky bezprostřednímu smyslovému vnímání všech vnitřních procesů je navíc možné vědomě se zapojovat do ozdravného působení Kundaliní a cíleně jí pomáhat.

V této sekci můžete a nemusíte ohodnotit sám sebe.

Co když vnímám stoupání Kundaliní do hlavy, ale dál už moc ne?

Někdo může přímo cítit v hlavě i tlak. Zakončení hlavní levé a pravé dráhy v hlavě utváří superego a ego, které mohou být jako balóny, které v hlavě tlačí (což se může i bez probuzené Kundaliní projevovat bolestmi hlavy). Na počátku často velmi pomůže, když opakovaně vyjádříme své odpuštění. Položíme pravou dlaň na čelo a řekneme „odpouštím, odpouštím sobě, odpouštím všem“.

Co to znamená komunikovat s Kundaliní?

Ano, to je otázka. Je to taková úroveň jemnosti, s níž obvykle nemáme zkušenost. Ale právě svým působením v nitru Kundaliní ladí naše vědomí, zjemňuje pozornost, aby ta komunikace byla možná. Zkoušet ve stavu bezmyšlenkového vědomí klást na Kundaliní pozornost a vyjadřovat svá přání. Je možné říci, že intuice je dobrým pomocníkem nebo nositelem zpráv od Kundaliní. Je to také jedna cesta – být vnímavější k vlastní intuici a pak s námi bude naše nitro prostřednictvím intuice více komunikovat. Nemusíme se obávat, že by to nám nešlo. Už od počátku, když vnímáme vibrace v dlaních nebo nad hlavou, nebo jiné vjemy, už to je příznak, že s námi Kundaliní komunikuje. Postupně dokážeme tyto vjemy rozlišit lépe a lépe, a když rozlišíme vjemy v prstech jako odrazy stavu jednotlivých čaker, což je informace, kterou nám Kundaliní vkládá do pozornosti, abychom ji svojí vlastní pozorností podpořili (také prostřednictvím různých čistících technik), skutečně tak podpoříme její práci v našem nitru.

Jak může Kundaliní rozvíjet naše kvality?

Je možné si to představit tak, že Kundaliní v sobě obsahuje nejen principy, na základě kterých je vystavěn náš jemný systém, naše centra a dráhy, ale zároveň se do ní ukládá informace o skutečném stavu jemného systému. Kvality jsou v našem systému uloženy jako potenciál, který buď je, nebo není využíván, a záleží na tom, jaké jsou v systému blokády, které brání tomu, aby principy, tedy kvality, byly přirozenou součástí naší bytosti, našeho charakteru. Když Kundaliní na základě našeho přání může jemný systém čistit a regenerovat centra, dráhy a mnohá propojení, automaticky se vnitřní kvality stávají součástí našeho člověka.